Statut vysokoškolského ústavu

Statut CESA (word)

Akademický senát Vysokého učení technického v Brně, podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schválil dne 27. října 2009 tento Statut Centra sportovních aktivit VUT v Brně.

 

STATUT

Centra sportovních aktivit

Vysokého učení technického v Brně

 

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

 Článek 1

V souladu se Statutem Vysokého učení technického v Brně, vydaným podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (dále jen „zákon“), se vydává tento Statut vysokoškolského ústavu, Centra sportovních aktivit VUT v Brně.

 Článek 2

Základní údaje o ústavu

(1) V tomto statutu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) legislativní zkratky uvedené ve Statutu VUT.

(2) V souladu se zákonem a Statutem VUT je tento statut vnitřním předpisem Centra sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně (dále jen „ústav“), který je vysokoškolským ústavem podle § 34 v návaznosti na § 22 odst. 1 písm. b) zákona a zároveň součástí VUT.

(3) Ústav je vymezen těmito údaji:

a)      úplný název: Centrum sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně;

b)      zkrácený název: Centrum sportovních aktivit VUT v Brně;     

c)      název v obchodním styku: Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit;

d)     název pro mezinárodní styk: Centre of Sport Activities of the Brno University of Technology; zkratka: CESA;

e)      zkratka názvu pro vnitřní předpisy a normy, vnitřní a kontextovou potřebu: CESA VUT;

f)       sídlo: Areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem, Technická 2896/2, 616 69 Brno;

 Článek 3

Zaměření a dlouhodobá orientace ústavu

Ústav vznikl za účelem realizace vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti, která navazuje na dlouhodobou tradici CESA, a rozvíjení vývojových trendů v tělesné výchově a sportu, v technických a ekonomických oborech.

 Článek 4

Činnost ústavu

(1) V souladu s § 34 odst. 1 zákona a v souladu s čl. 3 Statutu VUT ústav vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a podílí se na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí.

(2) Ústav je oprávněn:

a)      spolupracovat s vědeckými, odbornými a profesními organizacemi a sdruženími,

b)      v oboru své působnosti spolupracovat s fakultami a ostatními součástmi VUT, vysokými školami v tuzemsku i v za­hraničí a dalšími subjekty,

c)      pořádat konference, semináře a sympózia,

d)     vydávat publikace k řešeným úkolům, sborníky z konferencí, seminářů a sympózií a neperiodické publikace,

e)      poskytovat konzultace státním orgánům, znalcům a občanům, a to i za úhradu,

f)       uskutečňovat programy celoživotního vzdělávání,

g)      organizovat sportovní aktivity v rámci zájmové činnosti studentů a zaměstnanců VUT v Brně,

h)      zabezpečovat reprezentační činnost VUT v Brně prostřednictvím akademických a zájmových soutěží,

i)        rozvíjet doplňkovou činnost prostřednictvím tělovýchovných služeb pro laickou i odbornou tělovýchovnou a sportovní veřejnost,

j)        modernizovat a rozvíjet tělovýchovná zařízení VUT v Brně.

(3) Publikace výsledků o výzkumné a vývojové činnosti jsou v rámci VUT posuzovány jako publikační činnost.

 Článek 5

Zahraniční styky ústavu

(1) Ústav zajišťuje zahraniční styky buď samostatně nebo v rámci VUT.

(2) Cílem zahraničních styků je zejména:

a)      spolupráce na mezinárodních programech ve vědeckovýzkumné oblasti,

b)      prezentace výsledků vlastní činnosti v zahraničí,

c)      výměna zkušeností ze všech oblastí činnosti ústavu,

d)     členství a pracovní zapojení v mezinárodních vědeckých a odborných organizacích, aktivní i pasivní účast na konferencích a seminářích, případně jejich organizování.

(3) Ústav umožňuje a maximálně podporuje všechny druhy zahraničních styků, které přispívají k rozvoji ústavu, jeho pracovišť a ke zvyšování kvalifikace pracovníků ústavu.

 Článek 6

Vnitřní předpisy ústavu

(1) Vnitřními předpisy ústavu jsou:

a)   Statut Centra sportovních aktivit VUT v Brně,

b)   Jednací řád Vědecké rady Centra sportovních aktivit VUT v Brně.

(2) Ústav se řídí vnitřními předpisy VUT v Brně.

 Článek 7

Vnitřní normy ústavu

(1)   Vnitřními normami jsou:

a)   rozhodnutí, která řeší zásadní záležitosti ústavu jako celku,

b)   směrnice, týkající se zejména metodických a organizačních záležitostí,

c)   pokyny, týkající se dílčích nebo operativních záležitostí.

(2) Vnitřní normy ústavu vydává v rozsahu svých kompetencí vymezených zákonem, Statutem VUT a tímto statutem ředitel ústavu.

 

ČÁST DRUHÁ

 Článek 8

Vedení ústavu

(1) V čele ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor VUT. Za svoji činnost odpovídá rektorovi VUT.

(2) Zástupci ředitele zastupují ředitele v rozsahu stanovených pravomocí.

(3) V čele odboru je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává ředitel ústavu. Je nadřízený pracovníkům odboru. Za svoji činnost odpovídá řediteli ústavu.

(4) Další práva a povinnosti ředitele ústavu, jeho zástupců a vedoucích odborů jsou uvedeny v organizačním řádu ústavu, který je přílohou tohoto statutu.

 Článek 9

Vědecká rada ústavu

(1) Ředitel ústavu jmenuje se souhlasem Akademického senátu VUT Vědeckou radu Centra sportovních aktivit VUT v Brně (dále jen „vědecká rada“). Vědecká rada má 13 členů.

(2) Předsedou vědecké rady je ředitel ústavu.

(3) Úkolem vědecké rady je posuzování rozvoje ústavu, spočívající zejména v hodnocení:

a)      vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti ústavu,

b)      rozsahu a úrovně publikační činnosti ústavu,

c)      úrovně spolupráce ústavu s fakultami a dalšími pracovišti VUT a pracovišti mimo VUT,

d)     kvality akademického, demokratického a samosprávného prostředí ústavu,

e)      funkční a hospodářské efektivnosti ústavu,

f)       návaznosti činnosti ústavu na potřeby státních orgánů, 

g)      spolupráce ústavu s vědeckými, odbornými a profesními sdruženími.

(4) Funkční období členů vědecké rady je tříleté. Členství ve vědecké radě je čestné. Členové vědecké rady, kteří nejsou zaměstnanci VUT, mají nárok na náhradu výdajů spojených s účastí na zasedáních vědecké rady podle příslušných předpisů. 

(5) Vědeckou radu svolává její předseda podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka.

(6)  Členství ve vědecké radě se ukončuje:

a)   odvoláním nebo

b)   vzdáním se funkce oznámeným písemně řediteli ústavu.

 

ČÁST TŘETÍ

Organizační struktura ústavu

 Článek 10

Vnitřní členění ústavu

Členění ústavu upravuje organizační řád ústavu, který je přílohou tohoto statutu.

 Článek 11

Rozhodování, jednání a podepisování jménem VUT ve věcech ústavu

V souladu se zákony, vnitřními předpisy VUT, vnitřními normami VUT a v rozsahu rozhodnutí rektora ve věcech ústavu rozhoduje, je oprávněn k právním úkonům, podepisuje a jedná navenek vůči třetím osobám ředitel ústavu.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Pravidla hospodaření

 Článek 12

Majetek a hospodaření ústavu

(1) Ústav používá majetek VUT, jenž je mu svěřen do správy.

(2) Rozpočet ústavu musí být vyrovnaný.

 

ČÁST PÁTÁ

Zaměstnanci ústavu

 Článek 13

Akademičtí pracovníci a jejich postavení

Postavení akademického pracovníka je vymezeno ustanovením § 70 až 77 zákona a čl. 34 Statutu VUT.

 Článek 14

Ostatní zaměstnanci ústavu

(1) Vedle akademických pracovníků působí na ústavu zaměstnanci, kteří se podílejí na vědecké, výzkumné nebo další tvůrčí činnosti nebo zajišťují odborné, administrativně-správní činnosti nezbytné pro naplňování poslání ústavu.

(2) Pracovní a mzdové poměry zaměstnanců se řídí obecnými právními předpisy, mzdovým předpisem VUT a dalšími předpisy VUT a tímto statutem.

 Článek 15

Tvůrčí volno

Akademický pracovník má právo požádat o udělení tvůrčího volna podle § 76 zákona.

 

ČÁST ŠESTÁ

Informační systém

 Článek 16

(1) Pro informační systém provozovaný na ústavu platí přiměřeně ustanovení článku 25 Statutu VUT.

(2) Poskytování informací o ústavu prostřednictvím internetu zajišťuje zaměstnanec ústavu pověřený prováděním této činnosti ředitelem ústavu.

 

ČÁST SEDMÁ

Hodnocení ústavu

 Článek 17

Předmět a obsah hodnocení

Předmětem hodnocení ústavu jsou ty činnosti ústavu, které jsou uvedeny v článku 30 Statutu VUT.

 Článek 18

Formy a podmínky hodnocení

(1) Hodnocení se provádí:    

a)      v souladu s čl. 31 písm. a)  a c) Statutu VUT,

b)      operativně podle rozhodnutí ředitele ústavu, pokud to mimořádné okolnosti vyžadují.

(2) Podmínky hodnocení činnosti ústavu stanoví článek 32 Statutu VUT.

 Článek 19

Závěrečná ustanovení

(1) Přílohou tohoto statutu je Organizační řádCentra sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně.

(2)  Tento statut byl schválen Akademickým senátem VUT dne 27. října 2009 a tímto dnem nabývá platnosti

(3) Tento statut nabývá účinnosti.dnem podpisu.

    

                ….…………………………………….                                             …………………………………………...

                  RNDr. Hana Lepková                                                  Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

  ředitelka Centra sportovních aktivit VUT v Brně                                      rektor VUT v Brně

                  

                                                          

 

   ……………………………………………………..           

Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček 

předseda Akademického senátu VUT v Brně

 

Brno, 27.10.2009

Příloha ke Statutu CESA VUT v Brně

 

Organizační řád

Centra sportovních aktivit

Vysokého učení technického v Brně

 

ČÁST PRVNÍ

Organizační členění ústavu

 Článek 1

Pracoviště ústavu

(1)   Ústav se člení na tyto odbory:

a)      odbor pedagogicko-vědecký,

b)      odbor ekonomicko-personální,

c)      odbor technicko-provozní.

(2)   Odbor pedagogicko-vědecký organizačně zajišťuje:

a)      studium v akreditovaných studijních programech,

b)      studium ve studijních programech jednotlivých fakult VUT,

c)      studium v kurzech celoživotního vzdělávání,

d)      vědeckou a výzkumnou činnost ústavu,

e)      další činnosti podle aktuálních potřeb ústavu.

(3)   Odbor ekonomicko-personální zajišťuje:

a)      činnost oddělení marketingu a PR,

b)      činnost ekonomického oddělení,

c)      činnost personálního oddělení,

d)      činnost studijního oddělení,

e)      další činnosti podle aktuálních potřeb ústavu.

(4)   Odbor technicko-provozní zajišťuje zejména:

a)      administrativní činnost,

b)      správu a provoz objektů svěřených do správy CESA,

c)      další činnosti dle aktuální potřeby ústavu.

(5)   Rozhodnutím ředitele mohou být na jednotlivých odborech zřízena další oddělení.

(6)   Organizační schéma ústavu je znázorněno v příloze tohoto organizačního řádu.

 

ČÁST DRUHÁ

Vedení ústavu

 Článek 2

Vedoucí pracovníci, jejich práva a povinnosti

(1)    V čele ústavu stojí ředitel, který je nadřízený všem zaměstnancům ústavu. Ředitel ústavu je zároveň vedoucím pracovníkem sekretariátu ústavu. Je oprávněn k zastupování a jednání ve věcech ústavu v oblasti obchodněprávní, občanskoprávní a pracovněprávní dle plné moci udělené mu rektorem.

(2)   Ředitel ústavu zejména:

a)    odpovídá za činnost ústavu,

b)   jmenuje svého zástupce, vedoucí odborů a oddělení,

c)    jmenuje jednoho či více tajemníků ústavu,

d)   jedná navenek jménem VUT ve věcech ústavu vůči třetím osobám,

e)    odpovídá za účelné využívání finančních prostředků ústavu a řádné hospodaření s majetkem ústavu a jeho evidenci,

f)    odpovídá za odbornou úroveň a organizaci studia,

g)   rozhoduje o organizování porad, sympózií, seminářů a konferencí,

h)   na základě schválení Akademickým senátem VUT v Brně jmenuje a odvolává vědeckou radu ústavu,

i)     z titulu své funkce je předsedou vědecké rady ústavu,

j)     plní další úkoly uložené mu rektorem VUT.

(3)   Zástupce ředitele:

a)   zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v rozsahu stanovených pravomocí,

b)  je jmenován a odvoláván ředitelem ústavu z řad zaměstnanců ústavu,

c)   z titulu své funkce je tajemníkem vědecké rady ústavu,

d)  vykonává další činnosti, jimiž ho pověří ředitel ústavu.

(4)   Vedoucí pedagogicko-vědeckého odboru:

a)      odpovídá za činnost odboru a jeho odbornou úroveň,

b)      odpovídá za odbornou úroveň předmětů studia uskutečňovaného v bakalářském studijním programu a celoživotním vzdělávání, spadajících do odborné oblasti daného odboru,

c)      odpovídá za odbornou úroveň předmětu tělesná výchova uskutečňovaného dle studijních programů fakult VUT,

d)     odpovídá za odbornou úroveň vědy a výzkumu CESA,

e)      vykonává další činnosti, jimiž ho pověří ředitel ústavu.

(5)   Vedoucí ekonomicko-personálního odboru:

a)      vypracovává marketingovou strategii ústavu,

b)      odpovídá za hospodaření ústavu se svěřenými finančními prostředky,

c)      odpovídá za oblast řízení lidských zdrojů,

d)     odpovídá za činnost studijního oddělení,

e)      vykonává další činnosti, jimiž ho pověří ředitel ústavu.

(6)   Vedoucí technicko-provozního odboru:

a)      odpovídá za účelné využívání přidělených finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem ústavu a jeho evidencí,

b)      odpovídá za správu a provoz tělovýchovných zařízení,

c)      odpovídá za využívání a pronájem tělovýchovných zařízení,

d)     odpovídá za rozvoj a modernizaci tělovýchovných zařízení VUT v Brně,

e)      vykonává další činnosti, jimiž ho pověří ředitel ústavu.

 

ČÁST TŘETÍ

Pracovněprávní vztahy

 Článek 3

Uzavírání, změny a skončení pracovního poměru

(1)   Způsoby přijetí akademických pracovníků jsou stanoveny Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků  VUT v Brně.

(2)   Postup pro obsazování míst ostatních zaměstnanců je stanoven příslušnou směrnicí rektora.

 Článek 4

Práva a povinnosti zaměstnanců

(1)     Povinnosti zaměstnanců jsou stanoveny v části III. Pracovního řádu VUT v Brně.

(2)     Práva a povinnosti akademických pracovníků jsou stanoveny v části IV. Pracovního řádu VUT v Brně.

 

ČÁST ČTVRTÁ

  Článek 5

Závěrečná ustanovení

(1)      Přílohou tohoto řádu je Organizační schéma CESA VUT v Brně.

(2)      Vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit s organizačním řádem ústavu své podřízené zaměstnance nejpozději do jednoho měsíce ode dne nabytí jeho platnosti.

(3)      Nově přijatí zaměstnanci musejí být s tímto organizačním řádem seznámeni nejpozději do 14 dnů ode dne nástupu do pracovního poměru. 

                                                        

Brno, 27.10.2009