Rozvrhy sportů

Tanec - Irské tance II

Garant:

Aktuality:

Předmět navazuje na zimní semestr.

9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
po
út
st Růčková
čt
so
ne
 
FCM - zrcadlový sál

Anotace:

Náplní předmětu jsou sólové a skupinové podoby irských tanců (step dancing a céilí dancing). Oba tyto styly jsou zaměřeny především na precizní práci nohou a provázání s hudbou. Studenti si v průběhu kurzu osvojí techniku, základní prvky a několik sólových i skupinových tanců. Důraz je kladen na správné provedení, smysl pro rytmus, taneční rozvoj a radost z pohybu.

Výsledky učení předmětu:

Zvýšená kondice a psychický stav, Rozšířené taneční vzdělání.

Prerekvizity:

Základní pohybové návyky a dobrý zdravotní stav (nemoc, nebo jiné omezení je povinností nahlásit lektorovi kurzu předem), absolvování jednoho semestru irských tanců, případně začátečnického kurzu.

Taneční výuka irského step dancingu a céilí dancingu bude přizpůsobena pokročilosti studentů. Předmět navazuje na předcházející semestr, výuka je zaměřena na prohlubování znalostí v problematice, zlepšování osvojených prvků, rozšiřování repertoáru prvků a tanců a práci v rytmech 6/8 a 9/8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:

Praktické osvojování spojené s doplňujícím teoretickým výkladem. 

Osnovy výuky:

 1. BOZP, opakování materiálu z předchozího semestru, ceilí tanec.
 2. Technická cvičení, nácvik promenádního kroku, „kolíbka“.
 3. Technická cvičení a nácvik prvků, „krtek“.
 4. Technická cvičení a nácvik prvků, sólový krok.
 5. Technická cvičení, nácvik prvků a kroku, ceilí tanec.
 6. Technická cvičení, nácvik prvků a kroku.
 7. Technická cvičení, nácvik prvků a kroku, úvod do rytmu slip jig.
 8. Technická cvičení, nácvik prvků a kroku, „hop 123“.
 9. Technická cvičení, nácvik prvků a kroku, céilí tanec.
 10. Technická cvičení, nácvik prvků a kroku, „krab“, sólový krok.
 11. Technická cvičení, nácvik prvků a kroků.
 12. Technická cvičení, nácvik prvků a kroků, céilí tanec.

Poznámka: Součástí každé lekce je rozcvička, několik posilovacích cviků a závěrečné protažení. Osnova je orientační.

Cíl:

Cílem výuky je získat základní povědomí o základních podobách irských tanců, rozšíření pohybových možností a rytmického vnímání, zlepšení koordinace, držení a posílení těla. Absolventi by měli být schopni získané znalosti využít na tematických kulturních akcích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:

Pravidelná účast na lekcích formou prezenční listiny.  Povoleny 2 neomluvené účasti a dále potvrzené nahrazení možné v ostatních lekcích garanta předmětu / lektora kurzu.

 

Doporučená nebo povinná literatura:

NELSON, Arnold G a Jouko KOKKONEN. Strečink na anatomických základech. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 143 s. Sport extra. ISBN 978-80-247-2784-4.

 

Lektor: Alžběta Růčková, e-mail:  ruckova.alzbeta@gmail.com

 

Katalogové listy