Erasmus sport

INFORMATION FOR FOREIGN STUDENTS

The Centre of Sports Activities of Brno University of Technology (CESA) is a department which performs scientific, research, development and other creative activity in the sphere of physical education and sport. It participates in realization of accredited study programme  and pursuing of all-year-round offer of locomotors activity for students of each faculty. Foreign students can join these forms of locomotors and sports activities:

 • A semestral teaching process of a facultative  subject  Physical education (more than 76 sports and their specializations, 10 000 exercising places of 5 performance levels are prepared in every semester; locomotors activities for students with health limits are offered as well).
 • Registration for the facultative subject Physical education is always electronic in first week of winter or summer semester on http://zapis.cesa.vutbr.cz.
 • Sports activities held in facilities of Brno University of Technology (2 lessons a week) are free of charge;
 • Sports in facilities of other universities are paid, the price is published by special regulation and Erasmus student can registrate them like “VČA” lessons;
 • Students can take part in sports activities during their leisure time in the evenings and during the weekends. These activities are marked in the schedule “VČA” and must be paid according to a valid price list.
 • Sports tournaments and events (all-year-round university leagues, one-day events, Christmas and Spring games etc.).
 • During the study stay it is possible to use physical education services and advisory work on (for example nutritional and physiotherapy consulting etc.).
 • Foreign students can rent modern physical education and sports of BUT facilities or reservations of physical education services on-line on http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist.

All the up-to-date information about BUT sports activities can be found on www.cesa.vutbr.cz. The contact point for foreign students is Fit Centrum Machina (Kolejní 2). The up-to-date sports offer is at the disposal at the reception of this centre and at the guarantor for foreign students: doc. PaedDr. Pavel Korvas (korvas@cesa.vutbr.cz) and contact person fot foreign students: Mgr. Václav Kundera, Ph.D.

 

INFORMACE PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY

Centrum sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně (CESA) je vysokoškolský ústav, který vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost v oblasti tělesné výchovy a sportu. Podílí se jednak na realizaci akreditovaných studijních programů a na uskutečňování celoroční nabídky pohybových aktivit pro studenty všech fakult.

Studenti ze zahraničí se v rámci svých studijních pobytů mohou zapojit  do těchto forem pohybových a sportovních aktivit:

 • semestrální výuka volitelného předmětu tělesná výchova (v každém semestru je připraveno přes 76 sportů a jejich specializací, 10 000 cvičebních míst na 5ti výkonnostních úrovních, v nabídce jsou i pohybové aktivity pro studenty se zdravotními limity);
 • elektronický zápis do konkrétních hodin probíhá vždy v prvním výukovém týdnu na http://zapis.cesa.vutbr.cz;
 • sportovní aktivity v zařízeních školy jsou v rozsahu 2,0 hodiny týdně zdarma (dvě lekce);
 • sporty v zařízeních mimo VUT jsou zpoplatněny, výše poplatku je zveřejněna formou speciální vyhlášky, Erasmus studenti se do nich registrují jako do hodin VČA;
 • studenti si mohou přijít zasportovat ve svém volném čase v rámci zájmové činnosti studentů ve večerních hodinách a o víkendech, hodiny jsou v rozvrhu s označením VČA a jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku;
 • vyhledávané jsou sportovní turnaje a akce (celoroční vysokoškolské ligy, jednodenní akce, vánoční nebo jarní hry, aj.)
 • při studijním pobytu je možné také využít odborných tělovýchovných služeb a poradenské a konzultační činnosti (např. výživové poradenství, fyzioterapeutickou poradnu, psychologické poradenství aj.);
 • zahraničním studentům jsou k dispozici také pronájmy moderních tělovýchovných a sportovních zařízení VUT v Brně a nebo rezervace tělovýchovných služeb on line http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist.

Veškeré aktuální informace o sportovních aktivitách na VUT v Brně jsou na http://www.cesa.vutbr.cz/about-cesa . Kontaktním místem pro zahraniční studenty je Fit Centrum Machina (Kolejní 2). Informace o aktuální sportovní nabídce získají na recepci tohoto areálu a u garanta pro zahraniční studenty: doc. PaedDr. Pavel Korvas (korvas@cesa.vutbr.cz) a pro komunikaci se studnety Mgr. Václav Kundera, Ph.D.

 

aktualizace 1.9.2019

Zpracovala: Lepková