Dlouhodobé soutěže a sportovní akce

CESA každoročně připravuje pro studenty VUT v Brně sportovní vyžití také formou vysokoškolských soutěží, jednorázových sportovních akcí a turnajů. Řada akcí má již dlouholetou tradici, jiné akce vznikají na přání studentů a svoji historii si postupně vytvářejí.

Propozice jednotlivých akcí upřesňují termíny a místa konání, podmínky účasti včetně formy přihlášek a kontaktů na hlavní pořadatele, výši startovného, doporučenou výzbroj a výstroj aj. Pozvánky a upoutávky se objevují i v aktuální nabídce a v kalendáři na webu CESA.

 

V archivu sportovních akcí a kurzů jsou uloženy výsledky a fotogalerie z předcházejících ročníků a z akcí, uspořádaných v minulých letech.

 

Před registrací – přihlášením se do akcí CESA na konci tohoto textu se seznamte s informacemi o ochraně osobních dat:

Informace o zpracování osobních údajů účastníků aktivit Centra sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT v Brně“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vutbr.cz.

Informace o osobních údajích, které jsou o účastnících aktivit Centra sportovních aktivit (dále i „CESA“) VUT v Brně zpracovávány v souvislosti s poskytovanými službami
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy aktivit CESA následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou účastníci aktivit CESA:
Jméno a příjmení
Datum narození
Státní občanství
Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
Stát a adresa místa trvalého pobytu mimo území České republiky,
E-mailová adresa, telefon
Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby
Číslo pasu, pokud se subjekt údajů přihlásil na zahraniční zájezd

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. Právním důvodem pro zpracování čísla pasu účastníka aktivity je oprávněný zájem správce zajistit účastníkům aktivity rychlé odbavení při jejich ubytování na zahraničních zájezdech. Tímto postupem správce nejsou narušena práva subjektů údajů.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje účastníků aktivit CESA VUT v Brně, s výjimkou čísla pasu, budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby poslední objednávky služeb, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány. Číslo pasu bude evidováno pouze po dobu 3 měsíců od uskutečnění zahraničního zájezdu, po této době nebude v listinných dokladech čitelné a z elektronické evidence bude vymazáno. Registrace účastníka aktivit bude zrušena na jeho žádost.

Informace o předávání osobních údajů
Osobní údaje jsou předávány pouze u zahraničních zájezdů ubytovacím zařízením, a to v rozsahu požadované povinné evidence podle práva státu, v němž je ubytování zajištěno.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .

Dlouhodobé soutěže:

Akce: