Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity v rozvrhové nabídce označené VČA nebo nabízené v on line rezervacích jsou určeny pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Nabídka je celoroční, tedy i v době zkouškového období a prázdnin.

Pro všechny, kteří chtějí aktivně využít volný čas v moderních sportovních zařízeních školy, je připravena nabídka kvalitních odborných služeb, sportovních kurzů, kurzů celoživotního vzdělávání nebo placených volnočasových aktivit (VČA).

Potřebné informace jsou na:

http://www.cesa.vutbr.cz/studium/poradenska-a-konzultacni-cinnost

http://www.cesa.vutbr.cz/studium/zimni-a-letni-kurzy

http://www.cesa.vutbr.cz/studium/celozivotni-vzdelavani

http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist

http://www.sportpodpalacakem.cz/

 

Návštěva výukových hodin studenty (mimo elektronický zápis) je možná i v průběhu semestru, ale jen v omezeném množství. O vstupu na sportoviště a zapojení do programu hodiny rozhoduje vyučující. Pokud to dovolí kapacita sportoviště, je možné se souhlasem vyučujícího využít volná místa za poplatek dle aktuálního ceníku (platí se jednotlivé vstupy nebo se využívají permanentky VČA).


Informace o zpracování osobních údajů účastníků aktivit Centra sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT v Brně“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vutbr.cz.

Informace o osobních údajích, které jsou o účastnících aktivit Centra sportovních aktivit (dále i „CESA“) VUT v Brně zpracovávány v souvislosti s poskytovanými službami
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy aktivit CESA následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou účastníci aktivit CESA:
Jméno a příjmení
Datum narození

Státní občanství

Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Číslo pasu, pokud se subjekt údajů přihlásil na zahraniční zájezd

Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
E-mailová adresa
Telefon

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. Tímto postupem správce nejsou narušena práva subjektů údajů.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje účastníků aktivit CESA VUT v Brně budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby poslední objednávky služeb, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány. Registrace účastníka aktivit bude zrušena na jeho žádost.

Informace o předávání osobních údajů
Osobní údaje jsou předávány pouze u zahraničních zájezdů ubytovacím zařízením, a to v rozsahu požadované povinné evidence podle práva státu, v němž je ubytování zajištěno.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů. 
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů. 
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .

 

Jak se zapojit do programu VČA?

  • Registrace probíhají zejména na začátku semestru prezenčně nebo průběžně formou rezervací v systému on line a u kurzů dle pokynů v propozicích.
  • Program VČA je zpoplatněn dle platných Ceníků tělovýchovných služeb. Studenti VUT mají zvýhodněné ceny (nutná platná validační známka!!).
  • Pozorně prostudujte vyhlášku s pokyny pro platby a poplatky v programu VČA.
  • BOZP pokyny a povinnosti
  • Využijte nabídky volných kapacit moderních sportovišť ve sportovních areálech CESA ke sportování (pronájmy, on-line rezervace).

 

Povinnosti účastníků programů volnočasových aktivit (VČA):

  • Ve VČA studenti i ostatní sportovní veřejnost sportují na vlastní nebezpečí.
  • Všichni uživatelé sportovišť jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy, týkající se sportovních a tělovýchovných zařízení VUT (Provozní řád sportovišť VUT, PO a BOZP) a pokyny upravující sportovní činnosti na jednotlivých sportovištích zveřejněné na http://www.cesa.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy.  
  • V případě nedodržení provozního řádu je osoba pověřená ředitelem CESA VUT, oprávněna zrušit tréninkovou jednotku a vykázat uživatele ze sportoviště bez náhrady.

 

 Brno, 30.8.2018