Aktuality pro studenty

Aktuality VUT/CESA pro BPC-STC 29.4.2020

Povolení individuálních aktivit spojených s výukou na VUT

Dle usnesení vlády č. 455 ze dne 23. 4. 2020 jsou od pondělí 27. 4. 2020 povoleny individuální studijní aktivity studentů vysokých škol všech ročníků ve skupinách čítajících maximálně 5 osob. Jedná se zejména o individuální konzultace, zkoušky a realizace závěrečných prací; o přístupu studentů na tyto aktivity rozhoduje součást, na které je student zapsán ke studiu, nebo na které řeší závěrečnou nebo jinou laboratorní práci. Osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek na VŠ je i nadále zakázána.

Studenti budou mít rovněž možnost využívat v limitovaném rozsahu služeb knihoven pro účely půjčování a vracení výpůjček. Výpůjčky budou připraveny na základě požadavku přes webový formulář. Pro první pololetí t.r. budou studentům prominuty případné poplatky za opožděné vrácení výpůjček. Podrobnější informace sledujte na Portálu knihoven VUT a na stránkách jednotlivých fakultních knihoven.

Povolení individuálních studijních aktivit studentů všech ročníků však v žádném případě neznamená otevření vysoké školy pro všechny studenty. Studentům bude osobní přítomnost umožněna pouze po předchozí domluvě a souhlasu vyučujícího, po domluvě s knihovnou, popř. po přihlášení k prezenční formě zkoušky. Ve věci osobní přítomnosti na konzultacích, zkouškách a výuce tedy sledujte informace ze svých fakult.

 

Elektronická forma Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Prohlášení o bezinfekčnosti lze nyní podepsat elektronicky přes počítač nebo mobil na adresehttps://vut.cz/bezinfekcnost(modul ve Studisu).

Kontrolaprohlášení pro daný den pak probíhá při vstupu do budovy na vrátnici, kdy student přiloží kartu k bezkontaktní čipové čtečce.

 

Mimořádná opatření VUT/CESA k  Časové struktuře výukové části akademického roku 2019 - 2020

  • Dokončení prezenční výuky u předmětů, které nebylo možné učit v plném rozsahu distančně po dobu uzavření vysokých škol stanoví garant předmětu/ředitel vysokoškolského ústavu.

V případě předmětů, kde bude nutné doplnit výuku prezenčně a nebylo by to vzhledem k aktuálnímu omezení reálné, může být dotčeným studentům na jejich žádost zrušen předmět ze zápisu.

  • Zkouškové období v AR 2019 - 2020 je prodlouženo do 30. 9. 2020.
    • Studentům bude umožněno v odůvodněných případech konat zkoušky z předmětů letního semestru akademického roku 2019/2020 v období výuky a zkouškového období zimního semestru akademického roku 2020/2021. Konkrétní podmínky stanoví ředitel vysokoškolského ústavu.
  • Kontrola studia proběhne po ukončení zkouškového období.
  • Možnost zkoušení v období omezení provozu VŠ:

V návaznosti na aktualizaci časového plánu ředitel CESA a garant SP ve spolupráci s garanty předmětů rozhodli o způsobu konání jednotlivých zkoušek takto:

    • Všechny termíny zkoušek musí být vypsány a zveřejněny v dostatečném předstihu.

                o    V době omezení provozu školy může garant předmětu po odsouhlasení vedoucím ústavu, který předmět zajišťuje, vypsat termín se závěrečnou zkouškou v distanční formě (písemnou – s využitím např. e-learning, nebo ústní např. prostřednictvím MS TEAMS). Pokud garant tuto možnost využije, je nutné, aby zajistil v rámci možností maximální objektivitu distančního zkoušení. Garant předmětu uvede informaci o distanční formě zkoušky při zadávání termínu do IS VUT (Aktuální předmět, Zkoušky, projekty do názvu v Detailu vypsaného termínu) a musí zohlednit i skutečnost, že ne všichni studenti se budou moci případného distančního zkoušení zúčastnit a zajistit dostatečný počet zkušebních termínů. Student, který se zaregistruje v IS na termín zkoušky konané distanční formou a nezúčastní se z jakéhokoli důvodu, vyčerpává jeden z možných termínů.

                o    Po zrušení omezení provozu na VŠ, bude možné vypisovat zkoušky pouze prezenčně.

                o    Je potřeba brát v úvahu i skutečnost, že omezení přístupu do prostoru školy se může lišit pro studenty z ČR a studenty ze zahraničí (Slovensko, Ukrajina apod.). Platí, že pokud bude pro zahraniční studenty trvat omezení přístupu, je možné nabídnout jim distanční zkoušení.

                o    Po ukončení zkoušek předmětů letního semestru je potřeba provést na studijním oddělení řadu navazujících činností (převod studentů do dalšího ročníku studia, závazná registrace volitelných předmětů), proto je nanejvýš žádoucí, aby garanti předmětů podle možností a aktuální situace nevolili zkušební termíny až v závěru nově definovaného zkouškového období.

  • Předregistarce volitelných předmětů do 30.6.2020

Studenti BPC – STC mají v nabídce CESA a FEKT volitelné předměty pro naplnění 11 volných kreditů.

V nabídce jsou odborně zaměřené předměty:

        Tělesná výchova                                                   CESA                     1 kredit

        Osobnostní rozvoj a sebepoznávání                        CESA                     3 kredity            

        Ergonomie sportu a pohybových aktivit                  CESA                     3 kredity            

        Fundraising                                                          CESA                     3 kredity            

        Týmové dovednosti                                               CESA                     3 kredity            

       Základy počítačové grafiky                                      FEKT                      3 kredity            

       Podnikatelské minimum                                          FEKT                     4 kredity                                         

Sdělte nejpozději do 30.6.2020 na studijní oddělení CESA svůj zájem. Pro otevření předmětu je potřeba minimálně 10 zájemců.

 

Zveřejněno dne: 29.4.2020

Zodpovědná osoba: Ing. Eliška Žáková, vedoucí studijního oddělení

 

 

Aktuality VUT/CESA pro BPC-STC 21.4.2020

Časový plán akademického roku a zkouškové období LS 2020 byl vedením VUT aktualizován.

Zkouškové období pro studenty ročníků, v jejichž studijním plánu v tomto akademickém roce není státní závěrečná zkouška, je prodlouženo do 30. 9. 2020.

Studentům bude umožněno v odůvodněných případech konat zkoušky z předmětů letního semestru akademického roku 2019/2020 v období výuky a zkouškového období zimního semestru akademického roku 2020/2021. Konkrétní podmínky stanoví ředitel vysokoškolského ústavu. Sledujte proto informace CESA.

 

Získání zápočtů

U předmětů, u kterých proběhne veškerá výuka v distanční formě a bude možné všechny podmínky pro udělení zápočtů splnit distanční formou, budete mít možnost získat zápočty v původních termínech stanovených harmonogramem akademického roku. U předmětů, ve kterých bude nutné část výuky doplnit, či některé povinnosti nutné pro udělení zápočtu splnit až po odpadnutí překážek osobní výuky, budete informování o průběhu v závěru semestru a termínu pro udělení zápočtu jednotlivými vyučujícími, jakmile bude jasné, kdy současná omezení skončí.

 

Zkouška

Každý student bude mít možnost využít první termín zkoušky až tehdy, kdy se bude moci ke zkoušce bez problémů dostavit (to se týká především studentů, kteří mají trvalé bydliště mimo území České republiky). Pokud bude student ukončovat předměty z letního semestru až v semestru zimním, nebudou tyto předměty posuzovány jako předměty „opakované“ a bude moci využít řádný i opravný termín.

Je potřeba, aby jste nejen přijímali informace od garantů a vyučujících, ale v případě problémů je kontaktovali sami nebo se obrátili na studijní oddělení a snažili se informovat o možných způsobech řešení.

 

Postup do dalšího ročníku studia

Podmínky pro postup studentů do dalšího ročníku studia dané Studijním a zkušebním řádem VUT a vnitřními normami fakult a součástí se nijak nemění. Termíny pro kontrolu splnění těchto podmínek budou upraveny s ohledem na vývoj situace v jarních a letních měsících a s ohledem na konání zkoušek. Pokud nebude objektivně možné řádné ukončení některých předmětů, nebude – na základě rozhodnutí ředitelky CESA – splnění těchto předmětů na konci letního semestru kontrolováno. Tato situace bude zohledněna i v případech, kdy studenti nebudou moci získat dostatečné množství kreditů.

 

Informace pro zahraniční studenty studující v češtině

Výše uvedené uvolnění výuky je však nyní obtížně realizovatelné pro zahraniční studenty, z nichž naprostou většinu tvoří studenti ze Slovenska. Překážka totiž může být nejen na straně České republiky, ale i v mateřské zemi těchto studentů, kdy jim místní pravidla nedovolí vycestovat, popř. jsou na ně kladeny požadavky karantény. Vedení VUT věří, že se situaci těchto studentů podaří MŠMT v brzké době vyřešit. Pokud by však pro ně nějaká forma omezení trvala až do začátku příštího akademického roku, tak VUT umožní těmto studentům zapsat neabsolvované předměty v příštím akademickém roce s tím, že se na tyto předměty bude pohlížet jako na poprvé zapsané. Splnění těchto předmětů by pak nebylo kontrolováno při postupu do dalšího akademického roku.


Jedná se tedy o problém s předměty, ve kterých bude potřeba absolvovat na závěr semestru praktickou část nebo kontaktní formu zkoušení. To zahrnuje v současně nejen příjezd na zkoušku, ale i nutnou 14 denní karanténu. To je primární problém, který se ale může v rozumném čase vyřešit, ale bude záležet na vývoji v celém regionu, na řešení uzavření hranic na mezinárodní úrovni a také možnosti využívat ubytování v Brně bez nějakých omezení.

 

Koleje a menzy

Žádáme studenty, aby průběžně sledovali webové stránky, kde jsou vždy aktualizované informace. Provoz menz je momentálně s ohledem na vývoj situace a usnesení vlády omezen. Ubytovaní studenti mají povinnost dodržovat hygienická a bezpečnostní opatření, mají zakázáno přijímat návštěvy, musí se zdržovat pouze v pokojích, kde jsou ubytováni a ve společných prostorách ubytování pobývat pouze po nezbytně nutnou dobu s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Podstatné a aktuální informace o ubytování jsou zveřejnovány na webu univerzity i KaM. Se studenty, kterých se to týká, je KaM ve spojení. I zde prosíme studenty, aby průběžně sledovali sdělovací prostředky a webové stránky univerzity i KaM, neboť informace jsou aktualizovány s ohledem na rozhodnutí vlády a vývoj situace. Vedení VUT a ředitelka KaM v této věci děkují všem studentům za spolupráci a dodržování vládních nařízení.

 

Věříme, že se v současné komplikované době budete snažit plnit svoje studijní povinnosti a využijete všech dostupných možností k uzavření prvního ročníku.

 

Zveřejněno dne: 21.4.2020

Zodpovědná osoba: doc. PaedDr. Pavel Korvas, garant BPC STC